Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1 - Bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele relatie De contractuele relatie wordt uitsluitend geregeld door de bijzondere bepalingen die schriftelijk zijn overeengekomen en, voor zover deze niet afwijken van deze bijzondere bepalingen, door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. 

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en bestellingen Onze aanbiedingen verplichten ons voor een periode van één maand vanaf de datum van verzending aan de klant. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze aanbiedingen slechts geldig voor informatieve doeleinden. De in onze catalogi en/of prijslijsten vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Een prijsofferte van onze vertegenwoordiger is pas bindend na schriftelijke bevestiging door het bedrijf. Elke door hem/haar geplaatste bestelling verplicht de klant, maar verplicht ons pas na schriftelijke bevestiging door ons. De klant is verplicht de voorwaarden van onze orderbevestiging na ontvangst te controleren en mag vanaf de leveringsdatum geen klacht meer indienen. 

 

Artikel 3 - Technische gegevens Tenzij schriftelijk anders is bepaald, vormen onze monsters, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts een vage beschrijving van onze producten, zodat de klant nooit aanspraak kan maken op eventuele afwijkingen, van welke aard dan ook, om de levering of betaling te weigeren of om annulering of enige schadevergoeding te eisen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van onze producten voor speciale doeleinden en sluiten wij elke aansprakelijkheid in dit verband uit. 

 

Artikel 4 - Prijzen en betalingen Onze goederen worden gefactureerd volgens de prijslijst die van kracht is op de dag van de bestelling. Onze prijzen zijn af fabriek, met uitzondering van alle andere diensten zoals transport. Elke klacht over de factuur moet binnen tien dagen na de uitgiftedatum schriftelijk bij ons worden ingediend. Geen enkele klacht die na deze periode of volgens andere modaliteiten wordt ingediend, kan in behandeling genomen worden. Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de wettelijke rente vermeerderd met drie procent. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 100 EUR, onverminderd ons recht om de werkelijk geleden schade vast te stellen. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat het opstellen van wissels of het aanvaarden van andere betaalmiddelen geen schuldvernieuwing of afwijking van deze clausule inhoudt. 

 

Artikel 5 - Levertermijnen Levertermijnen worden als indicatie gegeven zonder enige verplichting van onze kant. In geen geval kan enige vertraging een vordering tot schadevergoeding of de annulering van de bestelling rechtvaardigen. 

 

Artikel 6 - Levering en transport Ongeacht de bestemming van het materiaal, de wijze van transport en de betalingsvoorwaarden van de transportprijs, wordt de levering erkend als zijnde uitgevoerd in onze winkels. Bijgevolg zijn alle transport-, verzekerings- en douaneverrichtingen voor risico van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de zendingen bij aankomst te controleren en, indien nodig, binnen 48 uur verhaal te halen. 

 

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van hun prijs, zelfs indien zij door natrekking of bestemming onroerend zijn gemaakt. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag hebben wij het recht om de onbetaalde goederen van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst terug te nemen. De klant draagt het risico van verlies of beschadiging bij levering zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 6. 

 

Artikel 8 - Goedkeuring Elke klacht wegens non-conformiteit of zichtbare gebreken moet door de klant, per aangetekende brief of per fax, binnen tien dagen na de leveringsdatum in onze vestigingen aan ons worden toegezonden. Indien de goederen non-conform of zichtbaar defect worden bevonden, zullen wij, naar onze keuze, de goederen vervangen/repareren of een creditnota uitschrijven voor het factuurbedrag tegen teruggave van de goederen, met uitsluiting van elke schadevergoeding ter vergoeding van eventuele schade. 

 

Artikel 9 - Garantie en verborgen gebreken Een eventuele rechtsvordering van de klant moet binnen twee maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek door de klant worden ingesteld. Deze rechtsvordering moet bovendien binnen 2 jaar na de leveringsdatum worden ingesteld, op straffe van verval. De garantie is beperkt tot de gratis vervanging van het defecte onderdeel, met uitzondering van een eventuele schadevergoeding. Transport-, arbeids- en reiskosten zijn voor rekening van de klant. 

 

Artikel 10 - Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd. Alleen de wet die in onze vestigingen van kracht is, is van toepassing.

 

Boven